Wyszukiwanie

pl

Potrzebujesz porady? +48 126 006 980

(Pn–Pt 8:00–16:30)

Regulamin sklepu

Jesteśmy firmą Rock Point as z siedzibą w Pradze 5 – Radotín, Vrážská 1507, 153 00, IČO (REGON) 267 07 233, jesteśmy zarejestrowani w Sądzie Miejskim w Pradze, sp. zn. (KRS) B7747.

Nasze dane kontaktowe:

Prowadzimy sklep internetowy pod adresem www.rockpoint.pl

I. Znaczenie definicji użytych w regulaminie

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.rockpoint.pl, określający zasady funkcjonowania Sklepu, świadczenia przez Sprzedawcę usług elektronicznych oraz zawierania i wykonywania Umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu,
 2. Sklepie – należy przez to rozumieć Sklep prowadzony przez Rock Point a.s. z siedzibą w Pradze funkcjonujący pod adresem https://www.rockpoint.pl.
 3. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Rock Point a.s. z siedzibą w Pradze 5 – Radotín, Vrážská 1507, 153 00, IČO (REGON) 267 07 233, zarejestrowaną w Sądzie Miejskim w Pradze, sp. zn. (KRS) B7747,
 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (czyli np. zawierającej umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), która nie jest związana bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby (Konsumenta),
 5. Quasi-konsumencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorców będących osobami fizycznymi (także wspólników spółki cywilnej, o ile są osobami fizycznymi), zawierających ze Sprzedawcą umowy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli umowy te nie posiadają charakteru zawodowego. W chwili obecnej nie ma możliwości wystawiania faktury ani rachunku uproszczonego na firmę. 
 6. Użytkowniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej korzystający ze Sklepu w jakiejkolwiek formie (przeglądający oferty sprzedaży opublikowane przez Sprzedającego, rejestrujący Konto Użytkownika na Platformie Logowania, korzystający z Czatu, Newslettera itp.),
 7. Kupującym – należy przez to rozumieć Użytkownika, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług za pośrednictwem Sklepu,
 8. Towarze – należy przez to rozumieć rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
 9. Usłudze - należy przez to rozumieć wszelkie usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu,
 10. Przedmiocie Umowy – należy przez to rozumieć Towar nabywany przez Kupującego od Sprzedawcy lub Usługę, którą Sprzedawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Kupującego,
 11. Umowie – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
 12. Cenie / Wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć kwotę brutto wyrażoną w złotych polskich, zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, którą Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy za Przedmiot Umowy (Towar / Usługę),
 13. Promocji – należy przez to rozmieć działania Sprzedawcy mające na celu zwiększenie zainteresowania Kupującego oferowanymi Towarami lub Usługami, w szczególności takie jak czasowe obniżenie ceny za Towar lub Usługę, zaoferowanie korzystniejszej ceny na drugi lub kolejny Towar lub Usługę itp.
 14. Dostawcy usług płatniczych – należy przez to rozumieć podmioty będące instytucjami płatniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, za pośrednictwem których Kupujący może dokonać zapłaty Ceny za Przedmiot Umowy zawieranej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
 15. Koncie Użytkownika – należy przez to rozumieć indywidualne konto Kupującego, za pośrednictwem którego, po wpisaniu wcześniej ustalonych danych logowania (login i hasło), Kupujący może zawierać umowy ze Sprzedawcą oraz podejmować inne czynności w ramach funkcjonalności Konta zapewnionej przez Sprzedawcę (np. wymiana korespondencji ze Sprzedawcą, składanie reklamacji),
 16. Platformie Logowania – należy przez to rozumieć udostępnioną na stronie Sklepu funkcjonalność, za pośrednictwem której możliwe jest zdefiniowanie przez Użytkownika loginu oraz hasła dostępowego oraz utworzenia Konta Użytkownika,
 17. Kodeksie Cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 18. Ustawie o prawach konsumenta – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
 19. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Informacje

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.rockpoint.pl jest platformą umożliwiającą zawieranie w formie elektronicznej (online) pomiędzy Użytkownikami a Sprzedawcą umów, których przedmiotem są Towary i Usługi oferowane przez Sprzedawcę.
 2. Towary i Usługi mogą być nabywane przez Użytkowników zarówno z wykorzystaniem Konta Użytkownika, po uprzednim jego założeniu przez Użytkownika na Platformie Logowania i zdefiniowaniu loginu oraz hasła umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika, jak i bez wykorzystania Konta Użytkownika tj. bez obowiązku wcześniejszej rejestracji przez Użytkownika na Platformie Logowania.
 3. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
 4. Sprzedawca jest uprawniony jest do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli działania Użytkownika naruszać będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich lub ich dobra osobiste, jak również zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik zakładający Konto Użytkownika jest zobowiązany dbać o aktualność swoich danych, dokonywać ich aktualizacji w przypadku zmiany, nie udostępniać osobom nieuprawnionym danych dostępowych do Konta Użytkownika (loginu, hasła) oraz w trosce o bezpieczeństwo dokonywać zmiany hasła przynajmniej raz w miesiącu lub częściej.
 6. Koszty zdalnej komunikacji Użytkownika ze Sprzedawcą (usługi dostępu do Internetu, transmisja danych, wykonywanie połączeń telefonicznych ze Sprzedawcą, wysyłanie wiadomości głosowych i tekstowych, wysyłanie e-maili) w związku z korzystaniem ze Sklepu pokrywa Użytkownik we własnym zakresie, zgodnie z taryfą operatora, z którego usług Użytkownik korzysta.
 7. Regulamin niniejszy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.

III. Usługi elektroniczne świadczone przez sklep

 1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy nieodpłatnie min. następujące usługi elektroniczne na rzecz Użytkowników:
  • a) Konto Użytkownika - zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto Użytkownika nie jest konieczne do korzystania przez Użytkownika ze Sklepu oraz zawierania przez Użytkownika ze Sprzedającym umów. Zawieranie umów pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą może się odbywać także przez Użytkowników, którzy wcześniej nie założyli Konta Użytkownika, tj. przy wykorzystaniu odpowiedniego Formularza umożliwiającego złożenie zamówienia i zawarcie Umowy. Zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konto Użytkownika następuje z chwilą utworzenia Konta Użytkownika na Platformie Logowania a jej wygaśnięcie następuje z chwilą usunięcia Konta Użytkownika przez Użytkownika lub Sprzedawcę.
  • b) Czat – zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Czat następuje z chwilą skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności udostępnionej na stronie Sklepu (funkcjonalność Czat) i wpisania dowolnej wiadomości tekstowej skierowanej do Sprzedawcy a jej wygaśnięcie następuje z chwilą zakończenia rozmowy ze Sprzedawcą.
  • c) Newsletter – zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Newsletter następuje z chwilą udostępnienia przez Użytkownika Sprzedawcy swojego adresu e-mail, za pośrednictwem funkcjonalności udostępnionej na stronie Sklepu, celem przekazywania Użytkownikowi na wskazany przez niego adres e-mail bieżących informacji o ofercie sklepu, promocjach, nowościach itp. Wygaśnięcie umowy następuje z chwilą złożenia przez Użytkownika dyspozycji zaprzestania kierowania do użytkownika informacji o ofercie sklepu. Złożenie takiej dyspozycji możliwe jest poprzez adres email eshop@rockpoint.pl
  • d) Formularz - zawarcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej Formularz następuje z chwilą dodania przez Użytkownika do Koszyka pierwszego Przedmiotu Umowy a jej wygaśnięcie następuje z chwilą zawarcia przez Użytkownika ze Sprzedającym Umowy.
 2. Skorzystanie z usług elektronicznych oferowanych w ramach Sklepu uzależnione jest od spełnienia przez sprzęt Użytkownika odpowiednich wymagań, w szczególności posiadania aktualnej wersji wykorzystywanej w tym celu przeglądarki internetowej.
 3. Użytkownik jest uprawniony do złożenia Sprzedawcy reklamacji dotyczącej korzystania z usługi elektronicznej na mail eshop@rockpoint.pl. W reklamacji należy wskazać rodzaj usługi elektronicznej, której dotyczy reklamacja, opis stwierdzonych przez Użytkownika nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi oraz dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę w formie elektronicznej (e-mail Użytkownika). Odpowiedź na reklamację udzielana jest przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika składającego reklamację.

IV. Składanie zamówień, zawieranie umów, płatności i dostawy

 1. Umowa Sprzedaży lub Umowa o Świadczenie usług pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą może zostać zawarta zarówno przez Użytkowników posiadających Konto Użytkownika jak i Użytkowników, którzy nie utworzyli Konta Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik nie utworzył Konta Użytkownika, Umowa jest zawierana z wykorzystaniem Koszyka oraz formularza udostępnianego jako jedna z funkcjonalności na stronie Sklepu, który Użytkownik musi uzupełnić o dane niezbędne do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy. Sprzedawca wymaga wskazania tylko takich danych, jakie są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy przez Sprzedawcę.
 2. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Przed zawarciem Umowy Użytkownik dokonuje wyboru interesujących go Towarów i Usług, które następnie gromadzone są w Koszyku.  
 3. Koszyk zawiera informacje o rodzaju i cenach poszczególnych Towarów i Usług, sposób dostawy, warunki i cennik dostaw, podsumowanie ceny za wybrane produkty. Użytkownik ma możliwość usunięcia z Koszyka Towarów i Usług przed potwierdzeniem Zamówienia.
 4. Po skompletowaniu przez Użytkownika wszystkich Towarów i Usług w Koszyku, Użytkownik może dokonać Zamówienia poprzez wybór opcji „KUP za …. PLN”.  Po dokonaniu zamówienia Kupujący może dokonać płatności za Przedmiot Umowy.
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Jeżeli jednak potwierdzenie Zamówienia jest dokonywane przed dokonaniem przez Kupującego płatności za zamówione Towary lub Usługi, zawarcie Umowy następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą Ceny / Wynagrodzenia za wybrane przez Użytkownika Towary i Usługi. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Zapłata Ceny / Wynagrodzenia może nastąpić kartą płatniczą / kredytową, poprzez natychmiastowy przelew bankowy lub gotówką przy odbiorze towaru. W przypadku płatności w formie bezgotówkowej (karta, przelew) warunkiem jej realizacji może być zaakceptowanie przez Użytkownika warunków realizacji płatności obowiązujących u określonych dostawców tego typu usług (dostawcy usług płatniczych).
 7. Złożenie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego e-mailem skierowanym do Kupującego.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Zamówienia (ilość, nietypowe parametry), Sprzedawca może podjąć z Kupującym próbę kontaktu w celu potwierdzenia poprawności złożonego zamówienia, nawet wówczas gdy Kupujący uiścił już Cenę / Wynagrodzenie. W takim przypadku Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania zgodnego potwierdzenia Zamówienia przez Kupującego i Sprzedawcę.
 9. Towary dostarczane są w sposób, którego wyboru dokonuje Użytkownik podczas składania Zamówienia w Koszyku, w terminie i na zasadach wskazanych w warunkach dostawy. Terminy dostawy mają charakter orientacyjny (przybliżony). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie, których przyczyny leżą po stronie podmiotu realizującego usługi dostawy.
 10. Dostawa Towarów / Usług jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży potwierdzane jest wystawieniem przez Sprzedawcę dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktury), który jest przesyłany na adres e-mail Kupującego.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia lub jego części (odstąpienia od umowy), jeżeli:
  • a) wystąpi sytuacja, w której produkt w trakcie aktualizacji zapasów, zostanie wyprzedany,
  • b) nastąpiła znacząca zmiana ceny u dostawcy produktu i różnica nie zostanie zaakceptowana przez Kupującego,
  • c) zaistnieje oczywisty błąd w cenie produktu,
  • d) podano nieprawidłowe lub fałszywe dane kontaktowe,
  • e) nie jest możliwe zrealizowanie dostawy do miejsca wskazanego przez Kupującego. (tego typu postanowienia są niezgodne z prawem, nie możemy tego umieścić w regulaminie, weryfikacja powinna nastąpić przed potwierdzeniem zamówienia).

V. Rękojmia i gwarancja

 1. Reklamacja w trybie rękojmi konsumenckiej może być składana przez Użytkownika, który jest  Konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) lub Quasi-konsumentem.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego nie będącego Konsumentem lub Quasi-konsumentem z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary. Towary prezentowane w Sklepie mogą być natomiast objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta (np. producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki realizacji uprawnień z gwarancji i czas jej trwania jak i sposób złożenia reklamacji opartej na gwarancji są podane w oświadczeniu gwarancyjnym, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.  W przypadku, gdy dany Towar jest objęty gwarancją udzieloną przez gwaranta – reklamacje mogą być kierowane na podstawie takiej gwarancji bezpośrednio do gwaranta.
 4. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z umową. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za Towary z tytułu niezgodności Towarów z umową z tytułu rękojmi konsumenckiej na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta (umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta – art. 43a-43g ustawy o prawach konsumenta, umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – art. 43h – 43q ustawy o prawach konsumenta).
 5. Reklamację można zgłosić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego, udostępnionego przez Sprzedawcę pod adresem elektronicznym: www.rockpoint.pl bądź poprzez wysłanie e-maila na następujący adres e-mailowy: eshop@rockpoint.pl. W reklamacji należy wskazać w szczególności na czym polega niezgodność Towaru z umową, okoliczności oraz datę stwierdzenia wady Towaru, dane Kupującego składającego reklamację.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku (drogą e-mail). Jeżeli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że reklamacja została uwzględniona.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Kupującemu i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 8. Jeżeli Kupujący nabędzie Towar niepełnowartościowy i z tego powodu przeceniony  (rozpakowany, uszkodzony, wybrakowany itp.) i informacje na temat wad towaru umieszczone zostaną przez Sprzedawcę w ofercie jego sprzedaży, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Towaru z umową (wady), gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział (niezgodność była przyczyną przeceny i została opisana przez Sprzedawcę).

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Zwroty towaru nalezy kierować tylko i wyłącznie na adres Rock Point a.s. - E-SHOP - Expandeco, ul.Stawowa 91, Cieszyn 43-400
 2. Konsument, który zawarł Umowę za pośrednictwem Sklepu (na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • a) dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
  • c) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  • d) dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: eshop@rockpoint.pl
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przesyła Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument wybrał inny sposób zwrotu Towaru Sprzedawcy niż najtańszy spośród sposobów dostawy oferowanych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku pokrywania różnicy pomiędzy sposobem zwrotu wybranym przez Konsumenta a najtańszym sposobem dostawy oferowanym przez Sprzedawcę.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 13. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 15. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie Ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli Cena lub Wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do Umów:
  • a) o  oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • i) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 17. Konsument, w przypadku odstąpienia od Umowy, wraz ze zwracanym Towarem zobowiązany jest do zwrotu także wszelkich dodatkowych rzeczy przekazanych mu przez Sprzedawcę tj. upominków, prezentów, gratisów. W przypadku braku ich zwrotu Sprzedawca ma prawo do potrącenia ich równowartości z kwoty zwracanego Konsumentowi świadczenia (Ceny / Wynagrodzenia).

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Niniejsze postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do Użytkowników będących Konsumentami i Quasi-konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkowników będących Konsumentami i Quasi-konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  • b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  • c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi-konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
  • a) jest uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  • b) jest uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi-konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Użytkownik będący Konsumentem lub Quasi-konsumentem może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Zmiana regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na zasadach wskazanych w Regulaminie, który obowiązywał w chwili ich składania.

IX. Publikowanie opinii przez kupujących i ich weryfkacja

 1. Kupujący ma prawo opublikowania na stronie Sklepu subiektywnej opinii odnoszącej się do nabytych za pośrednictwem Sklepu Towarów lub Usług, jak również jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.  Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania opinii przez Kupującego.
 2. Sprzedawca dokonuje za pośrednictwem firmy Heureka weryfikacji (do każdego zamówienia powiązany jest unikalny link do recenzji, więcej informacji tutaj ), czy opinia została wystawiona przez Kupującego.
 3. Opinie mogą być publikowane także z poziomu Konta Użytkownika. Ustawienia w nim zawarte nie pozwalają na wystawienie recenzji w odniesieniu do produktów, który nie został zachowane w historii zakupów Użytkownika.
 4. Sprzedawca dokonuje także weryfikacji opinii niezarejestrowanych Użytkowników, poprzez porównanie adresu e-mail podanego w zamówieniu z adresem e-mail podanym pod recenzją.

X. Ochrona danych osobowych (RODO)

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe pozyskiwane są od Użytkowników Sklepu. Przekazanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania zamówienia, ponieważ bez tych danych nie zostanie zawarta Umowa.
 3. Administratorem danych osobowych jest Rock Point a.s. z siedzibą w Pradze 5 – Radotín, Vrážská 1507, 153 00, IČO (REGON) 267 07 233, zarejestrowaną w Sądzie Miejskim w Pradze, sp. zn. (KRS) B7747.
 4. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w następujący sposób:
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez czas określony, nie krótszy niż 5 lat.
 6. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Administrator danych zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Administrator danych nie może ich wykorzystywać w celach innych niż wskazane w Regulaminie.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.

W Pradze, 15 września 2023 r

Porównanie produktów zamknij

Produkt został dodany do listy porównania.

Klub lojalnościowy

Skorzystaj z rabatu do 15% i wielu innych korzyści

Rabaty na zakupy do 15%

Na zwrot towaru masz aż 14 dni

Cookies

Nasza firma wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego funkcjonowania Twojego ulubionego sklepu internetowego, dostosowania zawartości strony do Twoich potrzeb, w celach statystycznych i marketingowych. Klikając przycisk Akceptuję, wyrażasz zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie, a my tym samym zapewnimy Ci najlepsze poczucie z zakupów.

Twoje ustawienie plików cookie

Tutaj masz możliwość dostosowania plików cookies zgodnie z własnymi preferencjami, a później bardziej szczegółowo ustaw lub wyłącz w dowolnym momencie w stopce witryny.

Techniczne pliki cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i wszystkich oferowanych przez nią funkcji.

Personalizujemy na podstawie towarów, które oglądasz. Dostosowujemy również wyświetlane treści do tego, co Cię interesuje.

Te pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej, a za pomocą uzyskanych danych możemy następnie poprawić przyjemność z zakupów dla naszych klientów.

Te pliki cookie są wykorzystywane przez sieci reklamowe i społecznościowe, w tym Google, do przesyłania danych osobowych i personalizowania reklam, aby były one interesujące dla użytkownika.